National Indian Dance Competition Winners

Day & Date -Sunday – 15th Dec. 13.

Venue- Mavlankar hall, Cannaught place

Bharatnatyam                 First Position

S.No Name Class Sec
1 Ananya Kant 11 H
2 Arpitha V. Raman 11 H
3 Mahima Sabharwal 11 V
4 Lavanya Vermani 11 V
5 Rishika Singh 11 H
6 Vilobhana Tokas/td> 9 H
7 Samika Jain 10 H
8 Aditi Kumar 11 W