G. D. Goenka Grandure – Western Music Competition – 29th April 2015

The students participated in the Western Music Competition at G. D. Goenka – Vasant Kunj on 29th April 2015.


Solo-     Second Position                                              

Singer Himali Chhabra 9-G
Accompanist Shloke Meresh 9-J

 

Group Song: – Third Position

S. No. Name Class Sec
 1 Himali Chhabra 9 G
2 Shloke Meresh 9 J
3 Raj Bakshi 9 H
4 Achintya Tyagi 9 H
5 Arundhati jain 9 G
6 Vaani Bhatnagar 9 A
7 Ananta Prasad 9 J
8 Palak Kaur 9 F
9 Prashita Biswas 9 M
10 Radha Raheja 9 F
11 Avichal Chopra 9 C
12 Nishka Bhushan 9 C
13 Purnisha Gangarp 9 C
14 Vedant Shandilya 9 B
15 Aprna Jha 9 H