Amity Saket- “Break Out”-2011 – 30th Novemeber 2011 – Runner’s Up

Western Music Competition – Runner’s Up

Duet Song –                                      Third Position

S.No Name Class Sec
1 Divyam Gaur 11 R
2 Anshuli Dey 11 W

Band Song –                                      Second Position

S.No Name Class Sec
1 Pratul Tandon 10 M Best Vocalist
2 Ishwar Dixit 10 J
3 Arpan Kumar 10 J
4 Tejas Tandon 10 J
5 Anuj Agarwal 10 M
6 Pranay parti 10 H Best Keyboardist

Group Song –                                         Second Prize

S.No Name Class Sec
1 Pratul Tandon 10 M
2 Divyam Gaur 11 R
3 Neha verma 10 H
4 Shaurya Tyagi 10 C
5 Anshuli Dey 11 W
6 Simran Kaur 10 J
7 madhav Bhatia 10 L
8 mantej Singh 10 J
9 Megha gangahar 10 M
10 Prerna Ahuja 10 M
11 Tishya Saran 10 C
12 Aishwarya Deeptivilasa 10 E
13 P. Sravanti 10 L